ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

นายวรพจน์ ตรีสุข รักษาราชการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

นางสาวอุมาภรณ์ สมกาย รักษาราชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง รักษาราชการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา