1. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ประธานที่ปรึกษา

2. นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษา

3. นางอรวรรณ ชยางกูร ที่ปรึกษา

4. นางสมจิตต์ สุทธางกูร ที่ปรึกษา

5. นายสุรพล เศวตเศรณี ประธานกรรมการ

6. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต รองประธานกรรมการ (ผศ.ดร.ประภา กาหยี)

7. นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย กรรมการ

8. นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล กรรมการ

9. นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการ

10. นายสุรพล สุประดิษฐ์ กรรมการ

11. ดร.กฤษฎา ตันสกุล กรรมการ

12. รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช) กรรมการและเลขานุการ

13. นายวรพจน์ ตรีสุข ผู้ช่วยเลขานุการ