ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาราชการ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ

นายวรพจน์ ตรีสุข รักษาราชการ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

นางสาวอุมาภรณ์ สมกาย รักษาราชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง รักษาราชการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นายอติชาต เอี่ยมวรนิรันดร์

ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล

Prof.Dr.Jeffrey Dale Hobbs

นายทวีพงศ์ คงมา

นางสาวกัญญาพัชร์ พัฒนาโภคิณสกุล