เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ Mr. Isdarmanto ผู้บริหาร STIPRAM Tourism Institute Yogyakartar, Indonesia พร้อมด้วยคณะบุคลากร และนักศึกษา ในโอกาสที่เดินทางร่วมโครงการ PCIT Student Exchange ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากกรอบความร่วมมือ MOU ระหว่าง PCIT และ STIPRAM 

สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเรียนการสอน และการทำกิจกรรมของ PCIT ทั้งสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล และสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ) ทั้งนี้ทั้งสองสถาบันการศึกษาจะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านวิชาการ นักศึกษา และงานวิจัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย ตลอดจนยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา PCIT ให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานอาเซียนได้    

 

PCIT Student Exchange 1

 

PCIT Student Exchange 2 

PCIT Student Exchange 4

 

 

PCIT Student Exchange 5

 

PCIT Student Exchange 8

PCIT Student Exchange 7

 

 

PCIT Student Exchange 3

สื่อมัลติมีเดีย