ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต Phuket College of International Tourism (PCIT) ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมและนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 P-CBT 2017 The 1st International Conference & Exhibition on Community Based Tourism in Phuket โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดี PCIT ตลอดจน ตัวแทนจากแวดวงการท่องเที่ยวชุมชนในท้องถิ่นและจาก 5 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย และลาว

 

thailand and aec community tourism aug 2017 1

 

thailand and aec community tourism aug 2017 3

 

thailand and aec community tourism aug 2017 4

 

thailand and aec community tourism aug 2017 5

 

thailand and aec community tourism aug 2017 6

 

thailand and aec community tourism aug 2017 7

 

thailand and aec community tourism aug 2017 9

 

thailand and aec community tourism aug 2017 10

 

thailand and aec community tourism aug 2017 11

 

thailand and aec community tourism aug 2017 12

 

thailand and aec community tourism aug 2017 14

สื่อมัลติมีเดีย