เครือข่าย Tourism Excellent Network Southern Chapter (TENS4) ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทั้ง 4 สถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 

IMG 3564

 

IMG 3556

 

IMG 3572

 

IMG 3861

 

IMG 4201

 

IMG 4209

 

IMG 4309

 

IMG 4371

 

IMG 4644

 

IMG 4725

 

 

สื่อมัลติมีเดีย