วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 MG 9011

 

 MG 9014

 

 MG 9022

 

 MG 9024

 

 MG 9030

 

 MG 9039

 

 MG 9050

 

 MG 9051

 

 MG 9055

 

 MG 9056

 

 MG 9057

 

 MG 9059

 

 MG 9085

 

 MG 9092

 

 MG 9093

 

 MG 9101

 

สื่อมัลติมีเดีย