PCIT ต้อนรับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ในโครงการ EXPLORING ISLAND'S CULTURE AND NATURE'S SPLENDOUR เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 9537

 

 

IMG 9539

 

IMG 9547

 

IMG 9557

 

IMG 9592

 

IMG 9595

 

IMG 9603

 

IMG 9607

 

 

IMG 9692

 

 

IMG 9706

สื่อมัลติมีเดีย