สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ Cultural Tourism ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจบการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ โรงละคร สยามนิรมิต ( Siam Niramit ) จังหวัดภูเก็ต

 

78511

 

78513

 

78515

 

78521

 

78522

 

78528

 

78533

 

78535

 

78537

 

78553

 

78552

สื่อมัลติมีเดีย