สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ ITHM tourism and hospitality skills development project เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อก้าวสู่การประกอบอาชีพด้านงานบริการในอนาคต ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องแคแสด อาคารศรีราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 1

 

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 7

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 9

 

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 10

 

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 11

 

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 12

 

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 13

 

 

 

IMG ITHM tourism and hospitality skills development project 14

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย