ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT) สภามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา การวิจัย ให้ได้มาตรฐานสากลตลอดจนบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตนำโดย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ในวันที่ 19 กันยายน 2557