วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ [PCIT] เป็นคณะน้องใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวิสัยทัศน์เป็นวิทยาลัยชั้นนำด้านการท่องเที่ยวและบริการของประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ตรงตามความต้องการของประเทศและประชาคมอาเซียน
  2. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของประเทศอันนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการแก่ท้องถิ่น
  3. บริการวิชาการ และวิชาชีพทางการท่องเที่ยวและบริการแก่ท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  4. ทำนุ บำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล