PCIT จัดโครงการ Young PCIT สานสร้างวัฒนธรรมภูเก็ต ในวันราชภัฏเพื่อสนับสนุนการสืบสานให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมภูเก็ตแก่คนรุ่นใหม่ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในงานวันราชภัฏ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอัญชัน อาคารศรีราชภัฏ และห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Young PCIT 2019 2

 

Young PCIT 2019 15

 

 

Young PCIT 2019 16

 

Young PCIT 2019 18

 

 

 

 

Young PCIT 2019 7

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย