PCIT จัดโครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานเทศกาลประเพณีประจำปีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความเชื่อ ความสำคัญ และวิถีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนภูเก็ต เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
IMG 6774
 
IMG 6757
 
IMG 6761
 
IMG 6764
 
IMG 6766
 
 
IMG 6767
 
 
IMG 6769
 
 
IMG 6782
 

สื่อมัลติมีเดีย