PCIT จัดโครงการสืบสรรค์งานพับกระดาษกิ้ม อิ่มสุขวิถีฮกเกี้ยนภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการสืบสานให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมภูเก็ตแก่คนรุ่นใหม่ และอนุรักษ์ฟื้นฟู ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

IMG 6841

IMG 6483

 

 

IMG 6534

IMG 6512

 

 

 

 IMG 6488

 

 

 

IMG 6527

 

 

IMG 6587

 

 IMG 6564

สื่อมัลติมีเดีย