PCIT จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติให้มีความพร้อมและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และตลอดจนนักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจากการสำเร็จการศึกษา โดยมี รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ และขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “โลกปรับเราต้องปรับ” โดยวิทยากร คุณ กนกวรรณ มูลมีมา การบรรยายเรื่อง “โลกปรับเราต้องปรับ” โดยวิทยากร คุณ กนกวรรณ มูลมีมา การบรรยายเรื่อง “ผู้นำธุรกิจยุค Disruptive” โดยวิทยากร ดร.สิปปสินี บาเรย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมแคแสด ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 
IMG 0632
 
 
 
IMG 0625
 
 
 
IMG 0642
 
 
 
IMG 0681
 
 
 
IMG 0684
 
 
 
IMG 0696
 
 
 
IMG 0728
 
 
 
 
 
IMG 0739
 
 
 
 
 

สื่อมัลติมีเดีย