วันที่ 13 พ.ย.62 รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมปรึกษาหารือ แนวทางการจัดโครงการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับ คุณสุเทพ เกื้อสังข์ รอง ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และนางสาวอังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่ ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 9 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และคุณภูริต มาศวงศ์ศา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท

 

dasta 2

 

 

 

 

 

dasta 1

 

 

 

dasta 3

 

 

 

dasta 4

 

 

 

dasta 5

 

 

 

dasta 6

 

 

สื่อมัลติมีเดีย