PCIT อบรมหลักสูตรระยะสั้น นวดไทยนักรบอันดามัน ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PCIT PKRU) ร่วมกับ โรงเรียนบาเรย์ สปา แอนด์เวลเนส จัดอบรมหลักสูตรนวดไทยและสปานักรบอันดามัน (Thai Warrior Massage Training Course) หลักสูตรระยะสั้นได้วุฒิบัตรรับรองหลังอบรมสำเร็จ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย รศ.ดร.นิศศา ศิลปะเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ตลอดจนมีหมอนวดสปาจากสถานประกอบการโรงแรม และผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมอบรม ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ อาจารย์ปฐมพล อัยราชธนารักษ์ (อาจารย์แจ็ค) ผู้คิดค้นหลักสูตรนวดไทยนักรบโบราณ และเจ้าของรางวัลระดับโลกจากการแข่งขันนวดนานาชาติ The World Massage Championship และทีมงานเป็นวิทยากรสอนหลักการทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย ทฤษฎีการนวดไทยนักรบโบราณ และการฝึกภาคปฏิบัติในท่าต่างๆ สำหรับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง PCIT ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของภูเก็ต เนื่องจากบริการนวดแผนไทยได้รับความสนใจและความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเพิ่มทักษะและเทคนิคการนวดแบบ Thai Warrior Massage ซึ่งเป็นเทคนิคที่สวยงาม มีประสิทธิภาพในการบรรเทาและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและกระดูกจากความปวดเมื่อย อีกทั้งผู้เข้าอบรมได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปพัฒนาบริการนวดไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป 

 

PCIT Thai Warrior Massage 10

 

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 1

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 2

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 3

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 4

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 5

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 6

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 7

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 8

 

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 9

 

 

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 11

 

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 12

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 13

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 14

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 15

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 16

 

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 17

 

 

 

PCIT Thai Warrior Massage 18

สื่อมัลติมีเดีย