PCIT เตรียมนักวิจัยพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงพื้นที่

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต (Phuket College of International Tourism : PCIT) จัดโครงการ PCIT Research and Innovation Development โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ชิดชนก อนันตมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย PCIT ตลอดจน บุคลากร เข้าร่วมที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

สำหรับโครงการในครั้งนี้มี นายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายปรีชา พรหมบุตร อดีตพัฒนาการ จ.บุรีรัมย์ ร่วมบรรยายหัวข้อการวิจัยและนวัตกรรม/กรณีการศึกษา เชิงพื้นที่สู่ความเป็นเลิศ

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ก่อตั้ง PCIT ขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้นำบุคลากรด้านวิชาการ นักวิจัย ในศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ ร่วมมือกับ PCIT จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เนื่องจากเป็นพันธกิจหลักในการทำงานเชิงพื้นที่ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ใช้วิธีการทำงานแบบลงลึกชุมชน เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และต่อยอดการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในเส้นทางใหม่ๆ เพื่อพลิกฟื้นวิถีชุมชน ซึ่งการดำเนินงานในลักษณะนี้นักวิจัยจำเป็นต้องมีความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานอย่างตรงจุดและสร้างให้เกิด Impact ที่แท้จริงต่อชุมชน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ PCIT Research and Innovation Development ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดมุมมองในการทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวและบริการที่ยึดถือผลประโยชน์ของชุมชนเป็นหลัก” อธิการบดี กล่าว

PCIT research innovation 24

 

 

 

 

 

PCIT research innovation 23

 

 

 

 

PCIT research innovation 22

 

 

 

 

PCIT research innovation 21

 

 

 

PCIT research innovation 20

 

 

 

 

 

PCIT research innovation 19

 

 

 

 

PCIT research innovation 17

 

 

 

 

 

 

 

 

PCIT research innovation 16

 

 

 

 

PCIT research innovation 14

 

 

 

 

PCIT research innovation 13

 

 

 

 

PCIT research innovation 11

 

 

 

PCIT research innovation 10

 

 

 

 

 

 

 

PCIT research innovation 7

 

 

 

 

 

 

PCIT research innovation 6

 

 

 

 

 

PCIT research innovation 3

 

 

 

 

PCIT research innovation 2

 

 

 

 

PCIT research innovation 1

 

สื่อมัลติมีเดีย