covid19 pnutter web 600x454

แบบสำรวจนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ Co-vid 19 ที่ไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้ (จัดทำโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

⏩⏩⏩ shorturl.at/fgqMR

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1.นายกัมปนาท. ไทยมินตาชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการนักศึกษา โทร 0881687421
2.นายพีรวัฒน์ ขาวทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร 0894732606
3.นายณรงค์. จริงจิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โทร 0941733790

สื่อมัลติมีเดีย