วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างผู้นำเที่ยวในชุมชน ครั้งที่ 2 เพื่อให้คนในชุมชนได้รับความรู้และทักษะการเป็นผู้นำเที่ยวในท้องถิ่นตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและชุมชนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ  ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ประตูเมืองจังหวัดภูเก็ต(Gateway) โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาจังหวัด อ.ถลาง เขต6 และชาวบ้านตำบลไม้ขาว และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

 

IMG 0187

 

IMG 0198

 

IMG 0201

 

IMG 0210

 

IMG 0240

 

IMG 0244

 

IMG 0247

 

IMG 0249

สื่อมัลติมีเดีย