โครงการ การจัดการท่องเที่ยวสีคราม สำหรับชุมชนชายฝั่งทะเลในจังหวัด

ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุม ประตูเมืองภูเก็ต

 

blue tourism 2018 7

 

 

 

blue tourism 2018 6

 

 

 

blue tourism 2018 1

 

 

 

blue tourism 2018 2

 

 

blue tourism 2018 3

 

 

 

blue tourism 2018 4

 

 

 

blue tourism 2018 5

 

 

blue tourism 2018 8

 

 

 

blue tourism 2018 9

 

 

blue tourism 2018 10

 

 

 

blue tourism 2018 11

 

 

blue tourism 2018 12

 

 

blue tourism 2018 13

 

 

blue tourism 2018 14

 

 

blue tourism 2018 15

 

 

 

blue tourism 2018 16

 

 

 

blue tourism 2018 17

 

 

 

blue tourism 2018 18

สื่อมัลติมีเดีย