โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับอาสาสมัคร  

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันเสาร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลป่าคลอก

 

english for host 2018 10

 

 

english for host 2018 12

 

 

 

english for host 2018 2

 

 

 

 

english for host 2018 3

 

 

english for host 2018 4

 

 

english for host 2018 5

 

 

english for host 2018 6

 

 

 

english for host 2018 7

 

 

english for host 2018 8

 

 

english for host 2018 9

 

 

english for host 2018 11

 

 

english for host 2018 13

 

 

english for host 2018 14

 

 

english for host 2018 15

 

 

 

english for host 2018 16

 

 

 

english for host 2018 17

 

 

english for host 2018 18

 

 

english for host 2018 19

 

 

 

english for host 2018 20

 

 

english for host 2018 21

สื่อมัลติมีเดีย