อาจารย์ชิดชนก อนันตมงคลกุล และอาจารย์ อติชาต เอี่ยมวรนิรันดร์ สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง  “Medical Tourism Literature: A 10 Year Journey” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Emerging Tourism in the Changing World  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 – 13  พฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย