โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคล ในการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 28 มิ.ย.2561

 

KM 14

 

 

 

KM 1

 

 

 

KM 2

 

 

KM 3

 

 

KM 8

 

 

KM 9

 

 

KM 11

 

 

 

KM 17

 

 

KM 19

สื่อมัลติมีเดีย