สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร ให้ห่างไกลความเสี่ยง  เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและงานบริการ การกำหนดราคากลาง ระหว่างวันที่ 20 -21 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

118049

 

 

118048

 

 

 

118047

สื่อมัลติมีเดีย